1- Kamu sektöründe hizmet akdine tabi çalıştığım, Emekli Sandığı iştirakçisi
olmadığım dönemler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamu sektöründe hizmet akdine tabi olarak 4/a’lı (SSK) olunan sürelere emeklilik
ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalının görevinden ayrıldığı tarih
itibariyle kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması ve kıdem tazminatını almamış
olması şartlarıyla emeklilik ikramiyesi ödenebilmektedir.

2- 4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir
miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (SSK)
tabi çalışan kız yetimlere, 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir.
Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş
olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (SSK) çalışan
kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

3- 4/a’lıyım (SSK) daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime
ikramiye alabilir miyim?

26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli
ikramiyesi ödenebilmesi için.
8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,
İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,
En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

4- 4/a (SSK) çalışanıyım, Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşimin aylığından
yararlanabilir miyim?

4/a (SSK) çalışanı olmanız, Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşinizden aylık
almanıza engel teşkil etmez.

5-Hangi sigortalılık türünden emekli olabileceğimin hesabı nasıl yapılır?
Son 3,5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan
emekli olunur?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi
olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan,
farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık
hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak
kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık aylıklarında
son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık
hali, hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.

6-Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım ve ayrıldım.
Tekrar emekli aylığım nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?

Yaşlılık aylığı kesilenlerden, işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden
yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, yazılı istek tarihini
takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden yaşlılık aylığı bağlanır.

Yeni aylık Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre hesaplanır.

Buna göre, yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak
artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile
emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur. Emeklilik
sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası
prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançları
üzerinden 29 uncu maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme
gün sayısına orantılı bölümü kadardır.

7- Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi?

Asgari geçim indirimi fiilen çalışan sigortalılarımız için öngörülen bir yardım
türü olup, emeklilerin asgari geçimi alması söz konusu değildir.

8- 4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı
alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (SSK)
tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir.
Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş
olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (SSK) çalışan
kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

9- Yaşlılık toptan ödemesi aldım, ihya yapabilir miyim?

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan,
yeniden bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, ihya işlemi yapılır.

10-Yaşlılık toptan ödemesi, günün rayiç bedelinden mi ödenir? Geçmiş dönem
prim ödemelerinden mi ödenir?

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim
(hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, bu Kanunla
bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bu Kanunun
yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar
için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için
primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için,
her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı,
toptan ödeme şeklinde verilecektir.

11-Sigortalılık süresi hesap etmede 01/04/1981 tarihi sigortalılık süresi
başlangıcında neyi ifade etmektedir?

4 (a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı;
– 1/4/1981 tarihinden önce ise bu tarihin,
– 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarihin,
sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınması, 18 yaş öncesinde
geçen çalışma sürelerinin iptal edilmeyip, prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi
gerekmektedir.

12- Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?

Askerlik borçlanmasında ödeme süresi bir ay olarak belirlenmiştir.

13- Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/a’ya (SSK) tabi çalışıyorum.1.10.2008
tarihinden sonra Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?

Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum
olmadığından tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi
halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren Kamu Görevlileri Emeklilik
Daire Başkanlığına, dilekçe ile 06437 Sıhhiye/ANKARA Kamu Görevlileri Emeklilik
İşlemleri Daire Başkanlığı adresine müracaat etmeniz halinde tarafınıza aylık
bağlanacaktır.

14- Kısmi askerlik borçlanması yapabilir miyim?

01.10.2008 tarihinden itibaren kısmi askerlik borçlanması hakkı verilmiştir.

15- 01.10.2008 tarihinden önce 4/a’dan (SSK) hizmeti olan sigortalı, 01.10.2008
tarihinden sonra devlet memuru olarak işe başlarsa, statüsü (4/a,4/b, 4/c) ne
olur?

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlar,
01.10.2008 tarihinden sonra 4/c sigortalısı sayılacak ve haklarında 01.10.2008
tarihinden sonra hükümleri uygulanacaktır.

16- Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde
herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden
önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

17- Eşimden 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim
aylığı alabilir miyim?

4/a’dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı
yetim aylığı alabilirler.

18- 4/a (SSK) emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat
etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız
gerekmektedir.

19- 4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı
alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (SSK)
tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir.
Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş
olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (SSK) çalışan
kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

20- 01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığı
alıyorum. 4/a’ya (SSK) tabi işe girmem halinde aylıklarım kesilir mi?

4/a’ya (SSK) tabi işe girmeniz halinde aylığınız kesilmez. Ancak devlet memuru
olmanız halinde aylıklarınız kesilir.

21- Ordu vazife malulüyüm. 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde,
malul aylığım kesilir mi?

Vazife malullüğü aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların
aylıkları kesilmemektedir

22- Eşimden 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim
aylığı alabilir miyim?

4/a’dan (SSK) dul aylığı alanlar, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

23- 4/c (Emekli Sandığı) çalışanıyım. 4/a (SSK) ve 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi
hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli
ikramiyesi ödenir mi?

Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birlikte kıdem tazminatı ödenmemiş ve
kıdem tazminatı ödenilmesine müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen
hizmetlere ikramiye ödenir. 30 yıldan fazla olan hizmet sürelerine ve özel sektörde
4/a’lı (SSK) geçen ve 4/b’li (BAĞ-KUR) geçen sürelerine emeklilik ikramiyesi
ödenmez.

24- 4/a’lı (SSK) olarak çalışmakta iken emekli olmam halinde, Emekli Sandığına
tabi geçen 7 yıllık hizmetime karşılık emekli ikramiyesi ödenecek mi?

Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerinize karşılık emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

25- 4/a (SSK) emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat
etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

İlgilinin 4/a’dan (SSK) emekli aylığı alması babasından dolayı 5434 sayılı
kanuna göre yetim aylığı almasına engel teşkil etmez.

26- 4/a’dan (SSK) malulen emekli oldum. Diyaliz hastasıyım ve %80 özürlü
raporum var. Emekli Sandığı emeklisi iken ölen babamdan erkek yetim aylığı alabilir
miyim?

Erkek yetimlere Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilmesi için; malullük
ve muhtaçlık şartları birlikte aranmaktadır. 4/a’dan (SSK) emekli aylığı aldığınız
için muhtaç olamayacağınızdan, tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.

27- İstifa eden bir polis memuruyum. Fiili hizmet süresi zamlarımı 4/a (SSK)
hizmetlerim ile birleştirebilir miyim?

Fiili hizmet sürelerine, fiili hizmet süresi zamları da ilave edilerek bildirildiğinden,
ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu süreler, toplam fiili hizmet
süreleri birleştirilir.

28- Devlet Memuruyum. Emekli Sandığı hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK)
hizmetinden hangisi geçerlidir?

Emekli Sandığına tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a’lı (SSK) hizmetlerinizin
iptal edilmesi gerekmektedir.