Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu personel alımı çerçevesinde 10 adet uzman ve 3 adet destek personeli olmak üzere toplam 13 adet personel alımı yapılacak. Sınav usulü ile gerçekleştirilecek personel alımına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar başvurularını 23 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında yapabilirler. Sınav ise 19 Şubat tarihinde düzenlenecek.

Ankara Kalkınma Ajansı Personel Memur Alımı

Ankara Kalkınma Ajansı’na 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 10 Uzman ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Personel Alımı Genel Şartlar

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf ya da en az 2 yıl askerliği tecilli olmak,

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları

Ajansa istihdam edilecek 10 (on) uzman personel için talep edilen özellikler aşağıdaki gibidir:

İktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, istatistik, bilgisayar/yazılım mühendisliği veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denk kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeye sahip olmak,

KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P8 puan türünden en az 80 puan almış olmak,

KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak ve kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirmek şartıyla en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

Planlama, Programlama,
Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
İzleme ve Değerlendirme,
Tanıtım, Danışmanlık,
Şehircilik ve Çevre,
Araştırma-Geliştirme,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Finansman,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Uluslararası Ticaret.

(d) bendi kapsamında istihdam edilecek personelin sayısı Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10. maddesinde yer alan “KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz” hükmü gereğince Ajansın sınav değerlendirme tarihindeki toplam uzman sayısına göre değişebilecektir.