URGE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI

2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği” kapsamında Birliğimizce yürütülmekte olan “Batı Akdeniz Doğaltaş Kümesi” isimli proje süresince (3 yıl süre ile) istihdam edilmek üzere özel hizmet sözleşmesi ile uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

Konu ile ilgili başvurular şahsen yapılacaktır.

Başvuru ve detaylı bilgi için:

Güzide ER YÜCEL ÇAKAR

Tel: 0242 311 80 00-1206, 1207,

E-Posta: cakarg@baib.gov.tr)

Son Başvuru Tarihi : 29 Şubat 2016

Genel nitelikler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya
haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin
birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş
olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere
göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,

Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına yatkın,

Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,

Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan

PERSONEL ALINACAKTIR.

Is tanımı:

UR-GE Projesi kapsamında yer alan firmalar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri
taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,

Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı
pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için
gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,

Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların
ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri
araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı)

Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin
idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek Başvuru
sırasında sunulması gerekli belgeler:

Başvuru dilekçesi

Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği

Kimlik fotokopisi

Özgeçmiş

2 (iki) adet fotoğraf

YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere
göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

Nüfus Cüzdanının fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan
adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin
yazılı beyanı,

Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,