Devlete bağlı kamu kurumlarından her gün yeni personel alım haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni bir kamu personel alım haberi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi. İlana göre söz konusu bakanalık dil bilen eleman alımı yapacak.

ÇSGB PERSONEL ALIMI (İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ARAPÇA, RUSÇA)

Bakanlık çeşitli dillerde bilgisi olan toplam 20 adet personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre 8 ingilizce, 4 fransızca, 6 arapça, 2 rusça bilen lisans mezunu uzman yardımcısı personel alımı düzenlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7, 8 ve 9’uncu derecelerden, 8 adedi İngilizce, 4 adedi Fransızca, 6 adedi Arapça ve 2 adedi Rusça dillerinden olmak üzere toplam 20 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılacak adayların başvurularını, 12/12/2014 – 12/01/2015 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/Ankara adresinde kurulan kayıt kabul bürosuna şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sınava girmeye hak kazananların listesi son başvuru tarihinden sonra Bakanlık www.csgb.gov.trinternet adresinden ilan edilir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerini 15/01/2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 C Blok 8. Kat Emek/Ankara adresinden alabilirler. Sınav Giriş Belgesini alamayan adayların belgeleri, sınavın yapılacağı 17/01/2015 Cumartesi günü sınav saatinden önce adaylara teslim edilebilecektir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

PERSONEL ALIM SINAIV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2)1 Ocak 2014 tarihi itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

3)Üniversitelerin 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4)İngilizce ve Fransızca dillerinde başvuru yapanlar için 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 108 puan türünden en az 70 puan almış almak; Arapça ve Rusça dillerinde başvuru yapanlar için 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 108 puan türünden en az 50 puan almış almak.

Adaylar hangi dil için başvurduklarını, başvuru formunda belirteceklerdir. Birden fazla dil bilen adaylar sadece bir dil için başvuru yapacaklardır.

Başvurular her bir dil için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek KPSS puanından başlayarak bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda, her dil grubu için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

1) Yazılı Sınav

Yazılı sınav aşağıdaki konularda klasik usulde yapılacaktır.

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, Genel Kültür, Yabancı Dil.

Yabancı dille ilgili sorular, adayın başvuru yaptığı yabancı dilden Türkçe’ye, Türkçe’den yabancı dile tercüme ve yabancı dilde kompozisyon şeklinde olacaktır.

Yazılı sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

2) Sözlü Sınav

Yazılı sınav sonucunda en az 70 ve üstü puan alanlardan en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav;

a)Yazılı sınav için belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yukarıda sözlü sınav başlığı altında yer alan (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde belirtilen özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

Giriş sınavı sıralaması; yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur. Atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday sınavı kazanmış sayılır. Ayrıca, İngilizce için (4), Fransızca için (2), Arapça için (3) ve Rusça için (1) aday yedek olarak tespit edilebilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren altı ayı geçmemek kaydıyla bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerlidir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan veya Bakanlığın internet sitesinde bu ilanın yayınlandığı linkten temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyerek bizzat ya da posta ile başvurularını yapabilirler.

1-KPSS sonuç belgelerinin aslı veya fotokopisini veya ÖSYM’nin internet sitesinden temin edilecek çıktısı,

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da ilgili kurumunca onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

3-Üç adet vesikalık fotoğraf,

4-Özgeçmiş.

Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda, her bir dil grubu için müracaat edenler arasından en yüksek KPSS puanından başlamak suretiyle alınacak personel sayısının 10 (on) katına kadar aday belirlenir. Bu şekilde belirlenen ve giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavı:

Tarihi: 17/01/2015 Cumartesi, Sınav Yeri : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olup, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav tarihi, Bakanlığın www.csgb.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sonuçları, asil ve yedek listede yer alan adaylara ayrıca iadeli taahhütlü posta yoluyla da tebliğ edilecektir. / Kamu Personel Alımı 2015 / ÇSGB Personel Alımı