Cumhuriyet Üniversitesi yeni personel alımı kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Üniversitemiz Hastanesi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurutu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 15 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 1 Fizik Tedavi, Fizyoterapi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli 1 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli 2 Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans Programından mezun olmak Yüzme Yardımcı Antrenörlüğü (1 kademe). Dalgıçlık (üç yıldız balık adam). Cankurtaran, Kayak Yardımcı Antrenörlüğü (1.Kademe), Fitness Antrenörlüğü ve Masa Tenisi Hakemliği belgelerinden en az üçüne sahip olmak. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen ‘Personel Gelişim Eğitimi” belgesine sahip olmak. En az 3 yıl sigortalı hizmeti olmak ve aynı süre kadaı sigorta primi ödemiş olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukanda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak. Lisans mezunlarında ‘KPSSP3 puanları, önlisans mezunlannda KPSSP93 puanlan esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslanna aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ite belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’ hükmüne uygun olması. 5- Hemşirelerde 35 Yaşından büyük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak.

6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamalan iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- Atanmaya hak kazanan adaylann isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından aynca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sadece bir unvana başvurabilecektir. / Üniversite personel alımı