Diyanet İşleri Başkanlığı yeni personel alımı konusunda yeni bir duyuru yayınladı. Buna göre Başkanlık yayınladığı duyuru ile naklen öğretmen alımı yapacağını ilan etti. Bu kapsamda kurum kadrolara öğretmen ataması yapacak ve bunun için bir sınav düzenleyecek. Sonuç olarak sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasında toplam 50 adet öğretmenin ataması yapılacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI NAKLEN ÖĞRETMEN ALIMI VE ATAMALAR

ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER,
UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI

BUL. YER SINIFI GRUBU UNVANI KAD. DER. ADEDİ
Taşra Teşkilatı E.Ö.H. GRUP-I Öğretmen

(Türk Dili ve Edebiyatı)

7 20
GRUP-II Öğretmen (Rehberlik) 7 30

ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.Kamu kurum ve kuruluşunda halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre GRUP-I için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve GRUP-II için Rehberlik öğretmeni kadrosunda çalışıyor olmak,

3.Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

4.Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

5.Başvuruların son günü itibariyle Grup-I için (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği) 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU, SINAV VE ATAMA İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Başvuru İşlemleri

1.Başvuru yapmak isteyenler il müftülüklerine 09/10/2014 (saat 08:00)- 23/10/2014 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir

2.Müracaatlar müftülüklerce Başkanlığımız İKYS programı üzerinden alınacak ve belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3.Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi” verilecektir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.

4.Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 23/10/2014 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Sınav İşlemleri

1.Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2.Sınavlarda başarılı olabilmek için sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3.Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adayların sınav yeri ve tarihi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

4.Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

5.Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

6.Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7.Adaylar; sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini Başkanlığımız İKYS programındaki (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi)adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Atama İşlemleri

1.Atamalar, her bir unvan için başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir.

2.Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3.Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAVDA HANGİ KONULAR VAR?

1.Genel Kültür (60 puan)

2.Genel Yetenek (40 puan)

BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1.Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2.Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3.Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

5.Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adaylar ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştıracaklardır.

6.Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7.Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İŞ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1.T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2.Çalıştıkları kurumlardan alacakları amirlerince onaylanmış görev belgesi ve hizmet cetveli,

Görev belgesi veya hizmet çizelgesinde adayın öğretmenlik branşı (Türk Dili ve Edebiyatı veya Rehberlik öğretmeni) ve öğretmen kadrosundaki hizmet süresi açıkça belirtilmiş olmalıdır.

3.Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, askerlik ve sabıka durumuna ilişkin yazılı beyanı, (tek bir dilekçede belirtilecektir.)

4.Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olduğunu gösterir belge (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

NOT: Belgeler, başvuru işleminden sonra adaya iade edilecek; atanmaya hak kazanan

adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.