Kamu Denetçiliği Kurumu yeni personel alımı kapsamında naklen personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında naklen programcı, çözümleyici, tekniker ve teknisyen alımı yapılacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu Naklen Personel Memur Alımı

Bilindiği üzere 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6328 sayılı Kanun ile Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara’da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda belirtilen kadrolar için, halen kamu kurumlarında görev yapan personelden naklen personel alımı yapılması planlanmaktadır.

Kurumumuzda görev almak isteyenlerin aşağıda belirtilen formu 20/03/2013 tarihine kadar Kurumumuza elektronik posta yolu ile ulaştırmaları rica olunur.

(e-posta : insankaynaklari@ombudsman.gov.tr)

Unvanı Derecesi Kadro Adedi Toplam
Programcı 1 1 1
Çözümleyici 3 1 1
Tekniker 3 1 1
Teknisyen 3 1 1

Başvuracak adaylarda aranacak genel şartlar:

1.Halen Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin A fıkrasına tabi olarak görev yapıyor olmak.

2.Hakkında halen süren veya aleyhine sonuçlanmış idari veya adli soruşturma bulunmamak.

3.Başvurduğu kadro için, o kadroda en az 2 yıldır görev yapıyor olmak.

4.Tekniker kadrosu için; elektrik, makine, motor veya iklimlendirme ve soğutma bölümlerinden mezun olmak.

5.Teknisyen kadrosu için; elektrik, makine veya motor bölümlerinden mezun olmak. / Naklen Personel Alımı