KKK Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Personel Alımı

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunları arasından sınavla, belirlenen sınıf ve branşlarda muvazzaf/sözleşmeli astsubay statüsünde personel alınmaktadır.

2. Belirlenen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilmektedir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati alınan (Online başvuru formunun ilgili maddeyi “evet” olarak işaretleyen) adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanmaktadır.

3. Temin faaliyeti, her temin faaliyeti için hazırlanan kılavuzlarda yer alan faaliyet takvimine göre icra edilmekte, başvurular belirlenen tarihlerde (Genellikle Şubat – Mart ayları) www.kkk.tsk.tr internet adresinden yapılmaktadır.

4. Muvazzaf/sözleşmeli astsubay temin faaliyeti aşamaları ve konuda açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

NOT: Bu hususlar genel bilgilendirme içermektedir. Başvuruya temel olacak geçerli bilgiler her temin kategorisi için hazırlanan başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

1. Kimler başvurabilir?
(926 Sayılı Personel Kanunu 68’inci md.nin 2’nci fıkrası, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği md.5-6)

Muvazzaf/sözleşmeli astsubaylığa en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu ve dört yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunu;

a. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

b. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş ve er olarak yapmış/yapmakta olanlar,

c. Halen silahaltında bulunan erbaş ve erler ile 1111 sayılı kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirerek terhis edilenler,

d. Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar,

e. Belirlenen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyanlar başvurabilmektedir.

NOT: Uzman erbaşlar ve lise mezunları başvuramamaktadır. Uzman erbaşlar ayrı olarak başvurmaktadır. Askerliğini yedek subay olarak yapmış/yapmakta olanlar ile yedek subay öğrenciler sözleşmeli astsubaylığa başvurabilmektedir.

2. Muvazzaf/sözleşmeli astsubaylık için başvuran adayların başvuru koşulları nelerdir?
(Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı md.nin a fıkrası, Söz. Sb./Astsb. Yönetmeliği )

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği ve Söz. Sb ve Astsb. Yönetmeliği’nde yer alan giriş koşullarını taşımalıdır.

3. Öğrenim ile ilgili şartlar nelerdir?
(Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ncı md.nin b fıkrası)

a. Belirlenen sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya dört yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak

b. Bando sınıfını tercih edecek adaylar için Üniversitelerin Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Fakültesi veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ile Eğitim ve Fen Fakültelerinin Müzik/Müzik Öğretmenliği bölümlerinden mezun olup ihtiyaç duyulan branşlarda eğitim almış olmak,

c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

ç. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

d. Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

4. Yaş ile ilgili şartlar nelerdir?
(4678 Sayılı TSK’nde İstihdam Edilecek Söz. Sb.ve Astsb. Hk. Kanunu 8’inci md.,Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği 6’ıncı md.nin c. Fıkrası,)

Muvazzaflar Astsb. Adayları için: Müracaat yapılan Ocak ayının ilk günü itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş olmak,

Sözleşmeli Astsb. Adayları için: dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 24 yaşını bitirmemiş olmak.

5. Sağlık ile ilgili şartlar nelerdir?
(TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, MY 33-2 (B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi)

a. Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,

b. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram başvuru kılavuzlarında yer almaktadır.

c. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirlenen alınacağı sınıfa uygun muvazzaf astsubay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edildiği Askerî Hastaneden “………..sınıfında muvazzaf/sözleşmeli astsubay olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak.

6. TSK’da görevli sivil memur, işçi, erbaş ve erlerden muvazzaf/sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için özel şartlar nelerdir?
a. Askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, “Muvazzaf /Sözleşmeli Astsubay Olur” nitelik belgesi almış olmak,

b. Bando sınıfı için başvuruda bulunan adayların, belirlenen okullardan mezun olmaları gerekmektedir. Farklı bölüm ve branşlardan mezun olan adayların başvurusu geçersiz sayılmaktadır.

NOT : Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olması gereken niteliklerde menfi (olumsuz) durumu tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilmektedir.

7. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?
Temin faaliyeti, her temin faaliyeti için hazırlanan kılavuzlarda yer alan faaliyet takvimine göre icra edilmekte, başvurular belirlenen tarihlerde (Genellikle Şubat-Mart ayları) www.kkk.tsk.tr internet adresinden yapılmaktadır.

Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilmekte ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girilmektedir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanıldığı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilmektedir.

İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmemekte, bu dilekçelere ve mektuplara cevap verilmemektedir.

8. Başvurusu kabul edilen adayların duyurusu nasıl yapılmaktadır?
Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanan yazılı sınav tarih ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yerleri www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden son başvuru tarihinden itibaren yedi ila on gün içerisinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Adaylara posta ile tebligat yapılmamaktadır.

YAZILI SINAV

1. Yazılı sınav ne zaman yapılmaktadır?

Yazılı sınav tarihi genel olarak son başvuru bitiş tarihinden on ile otuz gün sonra yapılmaktadır. (Temin faaliyeti için hazırlanan kılavuzda bulunan faaliyet takviminde yer almaktadır.)

2. Yazılı sınav merkezleri nerelerdir?

Muvazzaf/sözleşmeli astsubaylık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavları; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İskenderun, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılmaktadır. Adayın, hangi sınav merkezinde sınava gireceği; Sınav merkezlerinin kapasitesine ve adayların tercihine göre idare tarafından belirlenmektedir. Adayların sınav merkezlerine planlaması yapılarak www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlamaktadır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde beyan edilen aynı saatte başlamaktadır. Sınav yerinin değiştirilmesi halinde bu husus adaylara yeteri kadar zaman öncesinden bildirilmektedir.

Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

3. Yazılı sınav içeriği nedir? Hangi konuları kapsamaktadır?

Muvazzaf/sözleşmeli astsubaylığa müracaat eden adaylara Genel kültür bilgisini ölçecek tarzda yazılı sınav yapılmaktadır. Yazılı sınavda toplam 50 soru sorulmaktadır. Genel kültür sınav konuları ve soru miktarları aşağıda belirtilmiştir.

S.Nu.
Konular
Soru Miktarı
Süre
1.
Türkçe
5

60 dakika
2.
İnkılap Tarihi
12
3.
Atatürkçülük (Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat, İlke ve İnkılapları)
12
4.
T.C. Anayasası
4
5.
Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar
11
6.
Coğrafya
6
Toplam
50*

*Soru miktarı ve dağılımı örnektir. Geçerli olan soru dağılımı ve miktarı temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır.

4. Yazılı sınav değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre değerlendirilmekte, elde edilen ham puanlar (net sayısı) standart puana dönüştürülerek, 70 ve daha yukarı standart puan alan adaylar başarılı kabul edilmektedir.

5. Yazılı sınav sonuçları ne zaman ve nasıl bildirilmektedir?

Yazılı sınav sonuçları Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden sınavın yapıldığı günden itibaren yedi ila on gün sonra tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

6. Yazılı sınavdan başarı olan adaylar ne yapmalıdır?

Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolleri ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri (FKYT) her aday için belirlenen tarihte (Yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır) Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-ANKARA’da veya adaya duyurulan sınav merkezinde ; fiziki kabiliyet ve yeterlilik testlerinden başarılı olan adayların (FKYT’nin ertesi günü) mülakatları Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı (Cebeci-ANKARA)nda icra edilmektedir.

ÖN SAĞLIK İLE FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTLERİ (FKYT):

1. Ön sağlık ve fiziki yeterlilik testleri ne zaman yapılmaktadır? Ne zaman ve nasıl bildirilmektedir?

Ön sağlık ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri, yazılı sınavın yapıldığı tarihten itibaren on ile otuz gün sonra yapılmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolleri ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri her aday için belirlenen tarih yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

2. Adaylar ön sağlık ile FKYT’ye gelirken hangi belge ve malzemeleri beraberinde getirmelidirler?

a. Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu okula ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti ile lise diplomasının noter onaylı sureti (Lise diploması kayıp belgesi alanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatarak getirmektedirler.),

b. Bitirdiği fakülte veya yüksekokulda okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Transkript),

c. Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi,

ç. Adli Sicil Belgesi: Adayın kendisine ait Cumhuriyet Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış arşiv kaydını da içeren Adli Sicil Belgesinin aslı (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararının fotokopisini de getirmektedirler),

d. Kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve iki suret fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmemektedir.),

e. Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm ebadında 10 adet fotoğraf,

f. Son üç ay içinde alınmış baba, anne, evli ise eşini ve kardeşlerini gösteren kendisine ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

g. Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya Askerlik Şubesinden onaylı fotokopisi,

ğ. Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, başvuru tarihi itibarı ile son 30 gün içerisinde alınmış askerlik durum belgesi,

h. Aday bilgi formu,

ı. Yazılı sınavı kazanan silâhaltında bulunan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler tarafından, birlik komutanlıklarından kapalı ve mühürlü zarf içerisinde nitelik belgesi,

i. Siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi için eşofman, kol saati, şort ve spor ayakkabısı.

NOT1: Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmamalıdırlar.

NOT2: Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmamakta ve işlemleri iptal edilmektedir.

3. Silahaltındaki ve yazılı sınavdan başarı olan adayların birlik komutanlıkları tarafından yapılan işlemler nelerdir?

İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararı bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilerek, nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılmaktadır.
Muvazzaf/Sözleşmeli astsubaylığa müracaat eden askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçilerden yazılı sınavı kazananlar için, nitelik belgeleri doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilmekte, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi) gelirken beraberinde getirmektedirler. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulmaktadır.

4. Adayların FKYT ile ön sağlık aşamalarında tabi oldukları sınavlar nelerdir?

a. Kişilik Değerlendirme Testi;

Yazılı sınavda başarılı olan tüm adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmemekte, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olarak kullanılmaktadır.

b. Ön Sağlık Muayenesi;

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre hazırlanan ve temin faaliyeti için yayımlanan başvuru kılavuzundaki nomogramlarda (Erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmektedir.) yayımlanan yaşa göre boy ve kilo oranlarında olup olmadığı ölçülerek tespit edilmektedir.

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmenliğine uygun olarak adayların fiziki muayenesi ve uygulaması basit tetkiklerle kolayca belirlenen, kalıcı veya tedavi ile giderilebilecek olsa bile muv./söz. astsb. olur niteliğini kazanamayacak, belirgin, adayın bilgilendirilmesinde zorluk yaratmayacak, tereddüt oluşturmayacak anlaşılır rahatsızlıkları tespit etmektedir (Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık bulunmamak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak vs.).

Ağız, çene ve diş muayeneleri diş hekimi tarafından yapılmaktadır.

Bedeni yeterlilik testi öncesi adayın genel sağlık durumunu inceler ve bedeni yeterlilik testinin uygulamasına engel bir durum olup olmadığını belirleyerek karar verilmektedir.

Ön sağlık muayenesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre muvazzaf/sözleşmeli astsubay olma şartlarını taşımayanlar başarısız sayılmakta ve sınavlara alınmamaktadır.

NOT: Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

c. Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT);

Fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi yer alan branşların şekilleri TABLO-1’dedir.

1500 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilmektedir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Test Standartları temin faaliyeti için hazırlanan başvuru kılavuzlarında yer almaktadır. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilmektedir. FKYT puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılmaktadır. Sözleşmeli astsubay aday adaylarının fiziki yeterlilik ve değerlendirme notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Değerlendirmede FKYT puanının %15’i alınmaktadır.

FKYT sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilmektedir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercihlerine göre azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulmaktadır. Sınav sonucunda komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testinde (FKYT) baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmamaktadır. FKYT’de baraj notunu geçemeyen adaylar elenmektedir. Bando sınıfı için müracaat eden adaylara ayrıca uygulamalı sınav yapılmaktadır. Uygulamalı sınav, mülakat sınavı ile eşzamanlı yürütülmektedir.

NOT: Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testine katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

MÜLAKAT

1. Mülakat nasıl yapılmaktadır?

Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

Değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılmakta, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilmektedir. Mülakatta 70 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenmektedir.

2. Mülakat, yazılı sınav ve testlerin değerlendirmeleri nasıl yapılmaktadır?

Muharip ve yardımcı sınıflara alınacak muvazzaf astsubay adaylarının değerlendirmesi; yazılı sınav notunun % 70’i, FKYT notunun % 15’i, mülakat notunun % 15’inin toplamına göre yapılmaktadır. Şehit eş ve çocuklarına 10 puan, muharip gazi/malul gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave verilir.

[Toplam Puan = Yazılı Sınav (%70) + FKYT (%15) + Mülakat (%15)]

Yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırma yapılmaktadır.

Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan gerekli şartları taşıyan ve bu konuda muvafakati alınan (Online başvuru formunun 37’nci maddesini “evet” olarak işaretleyen) adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilmektedir.

3. Sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

Yapılan değerlendirmeler neticesinde başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırması yapılmaktadır.

4. Test ve mülakat sonuçları nasıl bildirilmektedir?

İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde (Genellikle son mülakat gününden sonraki yedi ila on gün) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yayımlanmaktadır.

SAĞLIK RAPORU

1. Sağlık raporu için, askerî hastanelere sevk belgesi nasıl ve ne zaman alınmaktadır?

Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan bütün adaylara, aynı gün, kendileri tarafından tercih yapılan Asker Hastanelerine sevk evrakı verilmektedir.

Yayımlanan sınav sonucuna göre asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar mülakat aşamasında kendilerine verilen sevk evrakları ile sağlık raporu işlemlerine başlamakta, diğer adaylar bu belgeleri imha etmektedir.

2. Sağlık raporu sonuçları nasıl ve nereye teslim edilmektedir?

Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/ANKARA adresine elden teslim etmekte veya posta ile gönderebilmektedir.

3. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar ne yapmaktadır?

Olumsuz sağlık raporu alan adaylar, eğer arzu ederlerse en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilmektedir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılmakta, olumlu ise K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvurarak hakem hastanesine sevk edilmektedir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılmaktadır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 8’inci md.)

Güvenlik soruşturması ne zaman sonuçlanmaktadır?

İlgili mevzuata göre mülakat sonuçlarının internet adresinden yayımlanmasını ve soruşturma isteminin ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip 60 (altmış) gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Bahse konu işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bildirilmesini müteakip gerekli işlem yapılmaktadır.

Sayfa başına dön

KURSA BAŞLAMA

Muvazzaf astsubaylığa kabul edilen adaylar, genelde Mart-Nisan aylarında başlayan “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTASAK) Eğitimine” alınmaktadırlar. Başarılı olan adaylar 30 Ağustos tarihinde Astsubay Çavuş rütbesine naspedilmektedirler.

Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitimlere katılmaktadırlar.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here