T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine,özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi’nin 4.maddesi) ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi ,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD,DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı’ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

7) Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na müracaat edecek bütün adayların “Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Uykuda Solunum Bozuklukları ile ilgili çalışması ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Koroner Arter Hastalığında biyokimyasal parametreler ve radyolojik tetkikler ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anestezi ve Rean. Doçent 3 Postoperatif opioid tüketimi ve ağrı skoru üzerine çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hast.(İngilizce) Yrd.Doç. 2 Uyku Laboratuvarı deneyimi olmak.
Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edeb. Profesör 1 İngiliz ve Amerikan Edebiyatı alanlarında yayınları olmak; Amerikan Edebiyatı alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Psikoloji Yrd.Doç. 3 Yakın İlişkiler, Benlik ve İş Doyumu konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 Türkçe Eğitimi alanında doçentliğini almış; Çocuk Edebiyatı ve Değerler alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 Fen Eğitimi alanında doçentliğini almış ve bilimin doğası üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yrd.Doç. 3 Fizik Eğitiminde epistemolojik inançlar üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Fizik Fizik Profesör 1 Fotovoltaik güneş hücrelerinin elektriksel özellikleri üzerine teorik ve deneysel çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Kimya Kimya Profesör 1 Hidrür oluşturma-atom tuzak-AAS yöntemi ile eser elementlerin tayini konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi İktisat İktisat Doçent 1 Gelişme İktisadı alanında doçentliğini almış, küreselleşme ve endüstri-içi ticaret konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fak. Elekt.-Elektronik Müh. Elekt.-Elektronik Müh. Doçent 1 Güneş enerjisi, ince film güneş pilleri ve optoelektronik, nanoteller konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fak. Elekt.-Elektronik Müh. Elekt.-Elektronik Müh. Yrd.Doç. 3 Sonlu cisimler üzerindeki polinomlar konusunda çalışmaları olmak.

NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 14/07/2016 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 28/07/2016 (Mesai bitimi) dir.