SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

 

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2’nci maddesinin (b) bendinde belirtilen yönteme göre; Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri merkez bütçeden karşılanmak üzere, 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

 

 

SIRA

 

Nu.

 

 

UNVANI

 

 

BİRİMİ

 

 

ADEDİ

 

 

ARANAN NİTELİKLER

 

 

1

 

 

HEMŞİRE

 

 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

 

 

2

 

 

-Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

 

 

2

 

 

HEMŞİRE

 

 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

 

 

2

 

 

-Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik- Hemşirelik Dalından mezun olmak.

 

1) Başvuru yapacak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 

GENEL ŞARTLAR:

 

a) T.C. Vatandaşı olmak.

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

 

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

 

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak.

 

3) 2014 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

 

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

İSTENEN BELGELER:

 

1) Başvuru formu

 

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

3) Öğrenim belgesi fotokopisi

 

4) 2014 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi

 

MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

 

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30) kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat edeceklerim belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için 1 (bir) yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktır.

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.