TİKA Uzman Yardımcısı Personel Memur Alımı

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı kısa adıyla TİKA yeni personel alımları kapsamında 26 adet memur alımı yapacak. Buna göre söz konusu memur alımı çervesinde uzman yardımcıları alınacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı 17-28 Şubat 2014 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

1) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Sınava, giriş sınavının yapıldığı tarihte 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (18 Şubat 1979 veya daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Son başvuru tarihi itibariyle, 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS):

a. Birinci grupta yer alanlar için KPSSP-1,2,3,4,5,6,7 ve 8 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

b. İkinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c. Üçüncü grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

d. Dördüncü grupta yer alanlar için KPSSP-75 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

e. Beşinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

f. Altıncı grupta yer alanlar için KPSSP-117 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

g. Yedinci gurupta yer alanlar için KPSSP-24 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

h. Sekizinci gurupta yer alanlar için KPSSP-11 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

i. Dokuzuncu grupta yer alanlar için KPSSP-1,2,3,4,5,6,7 ve 8 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak.

5) 2012 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 2012 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarında; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça veya Rusça dillerinin herhangi birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve son 2 (iki) yılda (18 Şubat 2012 ve daha sonraki tarihli) alınmış uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

1) TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 07 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

2) Başvurular, elektronik ortamda http://www.tika.gov.tr web adresinde bulunan sınav linki veya doğrudan http://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

3) Başvuru için istenen belgeler:

a. Başkanlığın yukarıda belirtilen web sitesinden temin edilecek başvuru formu,

b. Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

c. KPSS sınav sonuç belgesi,

d. KPDS, ÜDS, YDS sınav sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,

e. El yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

f. İki adet vesikalık fotoğraf,

g. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

h. Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

i. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

4) Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir.

3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

2) Sözlü sınav, adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.