Sözleşmeli hemşire alımı sağlık personeli ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaya devam ediyor. Gaziantep üniversitesi sözleşmeli personel alımı kapsamında 69 hemşire ve 3 sağlık teknikeri alımı yapacak.

Sözleşmeli Personel Alım İlanı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resli Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişken Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO ÜNVANI SAYI ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 68 Adet -İlgili Yüksekokulların ve Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.
Hemşire 1 Adet -İlgili Yüksekokulların ve Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak. -Sağlık Bakanlığınca Organ Nakli Merkezleri Yönergesi uyarıncaı Lisans almış hastanelerin; Organ nakli merkezinde 2 yıl deneyimi olmak ve belgelemek.
Sağlık Teknikeri 1 Adet – İlgili Meslek Yüksekokullarının Fizik-Tedavi programından mezun olmak, – Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl deneyimi olmak ve belgelemek
Sağlık Teknikeri 1 Adet – İlgili Meslek Yüksekokullarının Anestezi Programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1 Adet – İlgili Meslek Yüksekokullarının Protez- Ortez programından mezun olmak, – Üniversite Hastanelerinde 5 (Beş) yıl deneyimi olmak ve belgelemek.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

4- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5- 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

6- Müracaat tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve otuz beş (35) yaşından gün almamış olmak.

7- 2012 KPSS sınavına girmiş olmak.

8- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1- Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar www.gantep.edu.tr sayfasında örneği verilen İş Talep Formu. Mezuniyet belgesi. Nüfus cüzdan fotokopisi ve 2012 KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi. Üniversitemizin web sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takip eden 7 iş günü içinde Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.