Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan ilan ile kuruma 8 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında 5 adet inşaat mühendisi ve 3 adet mimar alımı yapılacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, İstanbul İlinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, aşağıda belirtilen şartlarda toplam (8) adet sözleşmeli Mühendis (İnşaat), Mimar alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

UNVANI ADEDİ
Müh en d is (İnşa at) 5
Mimar 3

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartlan haiz olmak,

3)Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

4)Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

5)Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya erteletmiş olmak,

6)Başvuru yapacak adayların 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

7)Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha somadan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

8)İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

9)Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Genel Müdürlük tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR MÜHENDİS(İNŞAAT)

1)Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yuıldışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans programı mezunu olmak.

MİMAR

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” lisans programı mezunu olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1)Başvurular, 22/12/2014 tarihinden başlayarak 26/12/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2)Adayların fotoğraflarını ve diplomalarım veya mezuniyet belgelerini elektronik ortamda taratıp Başvuru Formuna eklemeleri zorunludur.

3)Başvuran adaylardan KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak mühendis unvanı için 5 adet asıl ve 5 adet yedek; mimar unvanı için 3 adet asıl ve 3 adet yedek olarak sıralanır. Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda atanmaya hak kazanan asıl ve yedek isim listesi Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanacaktır. Yedek listede yer alan adayların haklan ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sıralamalar için müktesep hak teşkil etmez. İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.