Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası yeni personel alımı kapsamında bankacılık personel alımı yapacak. Banka söz konusu alımlar çerçevesinde müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ziraat Bankası personel alımına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar 17 ve 28 Mart tarhileri arasında başvuru yapabilirler.

Ziraat Bankası Mart Personel Müfettiş Alımı

Görev Tanımı: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka Üst Yönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol – risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar. Bu çerçevede, Teftiş Kurulu Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, Genel Müdürlük birimleri ile bağlı ortaklıklar ve iştirakleri mahallinde ve merkezden denetlemektedir.

Ziraat Bankası Personel Alımı Sınav Bilgileri
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
• Adayların mezuniyetlerine göre İdari, Hukuk ve Mühendislik olmak üzere 3 farklı alanda yazılı sınav
düzenlenecektir,
• Adaylar Sınav Merkezi (Ankara / İstanbul) seçimi yapabilecektir,
• Banka gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla
değiştirebilecektir,
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir,
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık
eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme
Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili
bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili
makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında
mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
Yazılı sınava Hukuk alanından katılacak adaylar için; Hukuk Fakültelerinden veya denkliği
yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak ya da işe başlama
sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; üniversitelerin ve yüksek okulların
4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili
makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında
mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Diğer resmi kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet
borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa
vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Bankamızda göreve başlayacaklardan,
işe başlamaları sırasında talep edilecektir.)
9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da
askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
10. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında
elenmemiş olmak.

Ziraat Bankası Personel Alımı Başvuru Süreci
Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

Ziraat Bankası Sınav Ücreti
Müfettiş Yardımcısı unvanı için 4 Mayıs 2014 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak olan sınava başvuran
adaylardan, sınav maliyeti olarak 25 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav
ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından Anadolu Üniversitesi’nin
hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 17 Mart – 28 Mart 2014 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası
Şubelerinden ve internet şubesinden Müfettiş Yardımcısı Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik
Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla
yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların
bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.  Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Mart 2014 tarihinden itibaren 30 Mart 2014 Pazar
günü saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen
Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle
yapacaklardır. Başvuru için “Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday
tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı
taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul
edilmeyecektir.  Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
• Başvuru esnasında adayların sınav merkezi olarak Ankara veya İstanbul illerinden birini tercih
etmeleri gerekmektedir,
• Başvuru kapsamında adayların yazılı sınavda İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden hangisinden
sınava katılacağına ilişkin tercihini yapması gerekmektedir,
• Her aday 4 yıllık lisans diplomasının ait olduğu/olacağı alana göre farklı sınava katılacağı için adaylar
başvuru esnasında mezun olduğu/olacağı bölüme uygun sınav alanını (İdari, Hukuk ve Mühendislik
Alanları) seçerek başvuru yapacaktır,
• Mühendislik alanından sınava girecek olan adayların aşağıdaki tabloda belirtilen mühendislik
gruplarına göre mezun oldukları/olacakları mühendislik bölümüne uygun mühendislik grubundan
sınava girmeleri zorunlu olup, başvuru esnasında mezun olunan/olunacak bölüm bilgisi girildikten
sonra sistem tarafından ilgili bölümün dahil olduğu mühendislik grubu otomatik olarak seçilecektir,

Ziraat Bankası Personel Alımı 2014 – Bölümler
Bilgisayar Grubu Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Grubu Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri/İşletme Grubu Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği,

• Mühendislik alanından sınava girebilecek olan Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji
Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği mezunu adaylar, Bilgisayar, Elektrik/Elektronik,
Endüstri/İşletme grubundan herhangi birini tercih edebileceklerdir.
• Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul
edilmeyecektir,
• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul
etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan
sorumlu olur,
• Sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan adaylarla, başvurusu/sınavı
geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları
başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.

• Adaylar başvuru aşamasında tercih ettikleri sınav merkezinde sınava girecektir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezi ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 28 Nisan
2014 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet
adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Ziraat Bankası Personel Alımı Yazılı Sınav
• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 4 Mayıs 2014 Pazar günü saat 10:00’da başlayacak
olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik
belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava
alınmayacaktır.
• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle
yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, her bir
alan için toplam soru sayısı 160 adet ve toplam sınav süresi 180 dakikadır.
• Sınavın 1. bölümü genel kültür-genel yetenek, 2. bölümü yabancı dil, 3. bölümü ise alan
konularından oluşmaktadır.
• Sınavın 3. bölümü; İdari Alan, Hukuk Alanı ve Mühendislik Alanı olmak üzere üç alan için ayrı ayrı
gerçekleştirilecektir.
• Sınavın 1. ve 2. bölümü (Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil) her 3 alan için de ortak olarak
yapılacaktır.
• Sınavın 2. bölümü (Yabancı Dil), adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri arasından,
başvuru esnasında yapmış oldukları tercihe göre gerçekleştirilecektir.
• Sınavın 3. bölümü (Alan Bilgisi) İdari, Hukuk ve Mühendislik Alanı’na göre farklılık arz edecek
olup, her bir alan için sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları
Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi,
Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),
 Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli
Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi
Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
 Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Hukuk Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları
Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli
Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi
Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)
 Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi,Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi,
Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)
 Muhasebe (Genel Muhasebe)

Mühendislik Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları
Mühendislik alanından sınava başvuran adaylara aşağıda belirtilen ortak alan konularından ve sınav
başvurusu sırasında mezun oldukları/olacakları bölüme göre sistem tarafından otomatik olarak dahil
edilecekleri zorunlu uzmanlık alanı gruplarına göre belirtilen konulardan sorular yöneltilecektir.
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği
bölümlerinden mezun olan/olacak adaylar Bilgisayar/Elektrik-Elektronik/Endüstri-İşletme grupları
arasından tercihte bulunacakları alandan sınava gireceklerdir.

a) Ortak Alan
 Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler,
Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)
 Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi,
Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)

b) Zorunlu Uzmanlık Alanı
 Bilgisayar Grubu Soruları (İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı
Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları)
 Elektrik/Elektronik Grubu Soruları (Elektrik Devre Temelleri, Devre ve Sistem Analizi,
Sayısal Devreler, İşaretler ve Sistemler, Elektromagnetik Alan, Güç Elektroniği,
Mikroişlemci Sistemler, Kontrol Temelleri, Elektronik)
 Endüstri/İşletme Grubu Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması,
Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik,
Ergonomi)

• Aşağıdaki tabloda sınavın her bir bölümünün konusu, soru sayısı ve puan hesabında dikkate alınacak
ağırlık katsayısı yer almaktadır.

*Adaylara sınav başvurusu sırasında beyan edecekleri mezun olunan bölüm bilgisine göre dahil edilecekleri (Makine
ve İnşaat Mühendisliği grubu mezunları için tercih edecekleri) mühendislik grubundan 40 adet soru yöneltilecektir.

Ziraat Bankası Personel Alımı 2014 Başarı Tespiti
• Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için her
bir bölümde sorulan soruların en az yarısının doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.
• Her bir bölümden sorulan soruların en az yarısını doğru cevaplandıran adaylar arasından ağırlıklı
standart puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan Müfettiş
Yardımcısı sayısının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata
çağırılacaktır.
• Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden
ilan edilecektir.
• Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ile yedek adaylar Bankamızın
www.ziraatbank.com.tr internet adresinde ilan edilecek ve kontenjana giren adaylar mülakata davet
edilecektir.

Ziraat Bankası Müfettiş Personel Memur Alımı
• Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi
gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır,
• Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen adaylar ile
gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmekle birlikte mülakata katılmayacağını mülakat tarihi öncesinde
Bankaya bildiren adayların yerine aynı sayıda yedek aday mülakata davet edilecektir,
• Mülakatta 70 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik
ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır,
• Mülakatta 70`in altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek
ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır,
• Her bir alanı tercih eden adaylar o alan için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru
sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet
sitesinde ilan edilecektir,
• Adayların mülakat sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı
sayısının altında/üzerinde aday istihdam edilebilecektir,
• Kurula yeni atanacak Kurul Üyeleri’nin Görev Merkezleri İstanbul olarak belirlenecektir.