Türkiye’de atom enerjisinin gündeme gelmesiyle birlikte kurulan Atom Enerjisi Kurumu bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı yapıyor. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında 8 nükleer enerji, 2 elektrik elektronik, 2 bilgisayar, 6 fizik mühendisliği ve 2 hukuk mezunu olmak üzere toplam 20 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

ATOM ENERJİSİ KURUMU UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIMI

Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdare Hizmetler sınıfından aşağıda belirtilen branşlarda 20 (yirmi) adet 9 uncu derece kadroya yarışma sınavı ile Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Grup Branş Kadro

Adedi

Puan Türü Puanı
1. Grup Nükleer Enerji Mühendisliği 8 KPSSP1 70
2. Grup Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 KPSSP1 70
3. Grup Bilgisayar Mühendisliği 2 KPSSP1 70
4. Grup Fizik Mühendisliği 6 KPSSP1 70
5. Grup Hukuk 2 KPSSP11 70
TOPLAM 20

YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (Lisans); 5 inci grup için KPSSP11, diğer gruplar için KPSSP1 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c)İngilizce dilinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü İngilizce sorularının %70’ine doğru cevap vermiş olmak,

ç) Yukarıdaki tabloda belirtilen 5 inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik programları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d)01/01/2014 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a)Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:

(1)Elektronik ortamda doldurulacak Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.taek.gov.trinternet sitesinden temin edilebilir),

(2)Sınava hangi gruptan gireceklerine ilişkin dilekçe,

(3)KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

(4)Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

(5)Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,

(6)İki adet vesikalık fotoğraf,

(7)Özgeçmişi.

b)Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 21 Kasım 2014 Cuma günü saat 17:30’a kadar;

(1)”Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya 06510 ANKARA” adresine şahsen teslim etmeleri veya,

(2)Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

c)Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d)Her aday ancak bir grup için sınava başvurabilir.

e)Adaylar sınava mezun oldukları branş itibariyle başvurabileceklerdir.

f)Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her branş için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için ilan edilen kadro sayısının en çok 20 (yirmi) katı kadar yazılı sınava girmeye hak kazanan aday Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yazılı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava alınacaktır.