HKK – Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli er alımı yapıyor. 2014 alımları kapsamında başvuru yapmak isteyen adaylar 28 Şubat ve 21 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

2014 Hava Kuvvetleri Komutanluğı Sözleşmeli Er Alımı

a. Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

b. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalacaklar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanacaktır.

c. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmamaktadır.

d. Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

e. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret ve sözleşme süresi sonunda tazminat ödenir.

f. Sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ile en az üç yıl görev yapmış olanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş yapabilir.

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanabileceklerdir.

2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.Nu. Faaliyet Ad ı Yeri Tarihi
1 Başvurular ı n yap ı lmas ı İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 28 Şubat 2014 21 Nisan 2014 Saat 08.00
2 Seçim a ş amalar ı (*) (Ön sağl ı k, fiziki yetenek değerlendirme testi, Karar mülakat ı) Hava Teknik Okullar Komutanl ığı Gaziemir /İ zmir 20 May ı s 2014 06 Haziran 2014
3 Seçim aşamalar ı nda başar ı l ı olan adaylar ı n hastane muayene işlemleri Asker Hastaneleri 21 May ı s 2014 04 Temmuz 2014
4 As ı l ve yedek adaylar ı n duyurulmas ı İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 15 Eylül 2014
5 İşlemleri tamamlanan adaylar ı n eğitime başlamas ı Hv.Er Eğt.Tug.K.l ı ğ ı KÜTAHYA 29 Eylül 2014
Seçim aşamaları; her bir aday için bir gün sürecek şekilde planlanmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli er adaylarında aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askeri eğitime başlatılırlar.),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),

ç. En az ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

ç. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Şubat 2011 ve sonrası terhis olanlar),

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 26 Eylül 2014 tarihi itibariyle terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanların ve tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından olumlu Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,

f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

g. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sözleşmeli erler için belirtilen şartları taşımak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahkûm olmamak.

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

j. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

k. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,

l. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,

m. Askerî hastanelerden “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

n. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),

NOT 1 : Yabancı uyruklu kişilerle evli olanların başvurularının kabul veya reddedilmesi Gnkur.Bşk.lığı tarafından yapılır.

NOT 2 : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

HKK. BAŞVURU ESASLARI

a. Başvurular; 28 Şubat 2014 Cuma günü başlayıp, 21 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 08.00’da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

c. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

ç. Halen silâhaltında olan adaylar, başvurularını www.tekok.edu.tr internet adresinden yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, örneği TABLO-1’de bulunan nitelik belgesi doldurma esaslarına göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınan nitelik belgesi adaylar tarafından kesinlikle açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten önce terhis olacak adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir. / Sözleşmeli Er Alımı