T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

 

(4/B) Sözleşmeli Grafiker Alımı İlanı

 

I- Genel Açıklamalar: Başkanlığımızda boş bulunan Diğer Teknik Hizmetler Personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere Grafiker unvanında 1 (bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Alınacak personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) fıkrası gereğince, tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Anılan personelin alımında 06.06.1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” Başlıklı Ek 2 nci Maddesinin (b) bendinde belirtilen yöntem uygulanacaktır.

 

II- KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olan adayların başvuruları komisyonca değerlendirilerek, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanı olan aday kazanmış sayılacaktır.

 

III- BAŞVURU ŞARTLARI: A-Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

 

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

 

B-Özel Şartlar: a)Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünden mezun olmak,

 

b) Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporları, stratejik plan ve performans programı tasarımlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak en az 3 yıl çalışmış ve grafik uygulamaları, kurumsal kimlik hazırlama, logo tasarımı, kitap doküman/yayın alanında özel sektörde en az 3 yıl çalışmış olmak, (SGK kayıtları ve ilgili kurum/özel sektörden alınacak yazı),

 

c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Web Programcılığı sertifikasına sahip olmak.

 

C-Başvuru Şekli, Süresi, Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Başvurular, en geç 27.06.2016 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 102 06570 Balgat/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Personel alımına ilişkin detaylı açıklamalar Strateji Geliştirme Başkanlığının http://www.sgb.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

IV-Sonuçların Duyurulması: Komisyonca yapılan değerlendirmenin sonucu

 

http://www.sgb.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuruda bulunan tüm adaylara e-posta yoluyla sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca başarılı bulunan asıl ve yedek adaylara yazılı olarak tebligat yapılacaktır.

 

V- Diğer Hususlar: Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya aslı gibidir onaylı suretleri gönderilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, kazanmış olsalar bile, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.